Home » نبوي سیرت (page 4)

نبوي سیرت

سیرت نظامی رسول الله صلی الله علیه وسلم بخش(۱۳)

جنگ بزرگ بدر (اولین جنگ سرنوشت ساز در اسلام ) وضعيت عمومى 1 ـ مـسـلمـانـان : شـمـار مـسلمانان در مدينه منوره افزايش يافت و قدرت و همبستگى آنان فزونى گـرفـت . امـا اوضـاع اقـتـصـادى آنـان بـد بـود. زيـرا كـه بـيـشـتر مهاجران با به جاى نهادن امـوال خـود در مـكـه ، جـان شـيـريـن و اعـتـقـاد عـزيزشان را سالم به دربردند و ...

Read More »

سیرت نظامی رسول الله صلی الله علیه وسلم بخش(دوازدهم)

غزوه بدر اول 1 ـ نيروهاى طرفين الف ـ مـسـلمـانـان : يـك گزمه وگـشـتـى جنگی مـتشكل از حدود دوصد سوار و پياده به فرماندهى پيامبر خدا(صلی الله علیه وسلم ) . ب ـ مـشـركـان : يك نيروى سبك و سريع كه به مراتع وچراگاههاى اطراف مدينه حمله كرد و شمارى از شتران و گوسفندان مسلمانان را با خود برد. 2 ـ هدف . ...

Read More »

سیرت نظامی رسول الله صلی الله علیه وسلم (بخش یازدهم)

سريه سعد وقاص رضی الله عنه 1 ـ نيروهاى دو طرف الف ـ مسلمانان : يك گزمه(گشتى) جنگی متشكل از بيست مرد از مهاجران ، به فرماندهى سعد وقاص رضی الله عنه . ب ـ مشركان : كاروان تجارى قريش با حمايت شمارى از افراد غير مشهور. 2 ـ هدف رسيدن به محل (خرّار) براى تهديد راه تجارى قريش ميان مكه و شام . ...

Read More »

سیرت نظامی رسول الله صلی الله علیه وسلم بخش(دهم)

اولین گزمه های  جنگی و شناسايى. وضعيت عمومى 1 ـ مسلمانان پس از استقرار مهاجران در مدينه ، رسول الله صلی الله علیه وسلم ميان آنان و انصار، پيوند برادرى برقرار كـرد؛ و بـا ايـن ابـتـكـار جـامـعـه اى از بـرادران ديـنـى تشكيل شد. مـعـنـاى بـرادرى ايـن اسـت كـه عـصـبـيـتهاى جاهلى از بين برود و همگان تنها براى اسلام تعصب بـورزنـد، و ...

Read More »

سیرت نظامی رسول الله صلی الله علیه وسلم بخش(نهم)

وضعيت كلى نظامى مسلمانان در مدينه منوره (جهاد به خاطر وحدت و توحيد) الف ـ بـنـاى مـسـجد: پس از آن كه جاى مسجد مدينه از سوى پيامبر(صلی الله علیه وسلم ) تعيين شد، بناى آن با خـشـت و سـنـگ آغـاز گـرديـد و آن حـضـرت بـه هـمـراه ياران خود خشت و سنگ به دوش مى كشيد و بـديـنـگـونـه پيامبر(صلی الله علیه ...

Read More »

سیرت نظامی رسول الله صلی الله علیه وسلم بخش(هشتم)

ج ـ نـخـسـتـين پيمان عقبه :  سويد بن صامت اوسى  براى گذراندن حج به مكه آمـد. رسول الله صلی الله علیه وسلمبه او برخورد و به اسلام دعوتش فرمود. سويد آن را نيك تلقى كرد و در بـازگـشـت بـه مدينه آنچه را شنيده بود براى مردم خود باز گفت . ولى او در واقعه بعاث  در جنگ ميان اوس و خزرج در ...

Read More »

سیرت نظامی رسول الله صلی الله علیه وسلم بخش (7)

وضعيت كلى نظامى مسلمانان 1- در مكه مكرمه (وحدت و توحيد به خاطر جهاد) الف ـ دعوت سرى : با نزول وحى بر رسول اکرم (صلی الله علیه وسلم) كار گردآورى نيروى نظامى نيز آغاز گـرديـد. رسـول الله (صلی الله علیه وسلم ) از مـردم دعوت كرد كه به خداى يگانه ايمان آورند، روان خود را از آلودگـيـهـا پـاك سـازنـد، ...

Read More »

سیرت نظامی رسول الله صلی الله علیه وسلم بخش(6)

شرايط عسکری در اردوی اسلام کسانی به عسکری، وسربازی گرفته میشود که دارای شرائط ذیل باشد: 1 ـ بلوغ: سـن بـلوغ در اسـلام ، همانند بيشتر ممالک امروزى ، شانزده سالگى در نظر گرفته شده اسـت .عسکری و سـربـازى تـنـهـا بـه مـردان بـالغ مـحـدود نـمـى شود، بـلكـه زنـان بـالغ را نـيـز شامل مى شود. رسول خدا(ص ) زنان خويش را همانند ...

Read More »

سیرت نظامی رسول الله صلی الله علیه وسلم بخش (5)

ز ـ انـضـبـاط: ديـن مـبـيـن اسـلام از عساکر خـود مـى خـواهـد كـه مـطـيـع كـامـل دسـتـورات فـرمـانـدهـى كـل بـاشـنـد، در مـواضـع خـود ثـابـت و اسـتـوار بـمـانـنـد، از عوامل نوميد كننده دورى گزينند و به يقين الهى چنگ بزنند. (يـا اءَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا لَقيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُو اللّهَ كثيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون . وَ اءَطيعُو اللّهَ وَ رَسـُولَهُ وَ لا تـَنـازَعـُوا فـَتـَفـْشـَلُوا ...

Read More »

سیرت نظامی رسول الله صلی الله علیه وسلم بخش(4)

3 ـ سازماندهى عملی جنگ … الف ـ مـعـافـيـت از سربازی: اسـلام مـعـافـيـت از سـربـازى را بـه موارد ضعف مانند بيمارى ، ناتوانى ، پيرى و ناتوانى از تاءمين هزينه هاى زندگى محدود كرده است . (لَيـْسَ عـَلى الضِّعـَفـاءِ وَ لا عـَلَى الْمـَرْضـى وَ لا عـَلَى الَّذيـنَ لا يـَجـِدُونَ ما يُنْفِقُونَ حَرَجٌ اِذا نَصَحُوا لِلّهِ وَ رَسُولِهِ) بـر نـاتـوانـان و بـيـمـاران و ...

Read More »