Home » بېلا بېلي لیکني » نامهای شِرکیه روزها درجنتریها وسالنامه ها

نامهای شِرکیه روزها درجنتریها وسالنامه ها

بسم الله الرحمن الرحيم

 این دین مبارک ومقدس اسلام است که هر چیز را برای مسلمانان نشان داده است ، اسلام از عقیدۀ توحید شروع شده وبا تکمیل اخلاق به پایان رسیده است ،همانطور که بنیاد واساس اسلام توحید نشان داده شده است ،بنابر این با هرگونه شرک مخالفت شدیدی دارد ،هر ان عقیده ای که شرک درکنارش باخود داشته باشد به سختی انرا رد میکند ،شرک دراسلام یک گناه نه جبران شدنی ویک جرم بسیار بزرگ است وبه مسلمانان امر شده است که خود را از هر نوع گناه حفاظت کنند وخصوصا از گناهان شرکیه ،خداوند متعال درقرآن کریم میفرماید :که بغیر از شرک ،الله همۀ گناهان را معاف میکند .

اما متاسفانه اکثر برادران مسلمان ما ،درنتیجۀ تقلید از کفار دربسیار ی از کارها ،دانسته ونادانسته شریک ومبتلا هستند که ما یک نمونه ومثال انرا در سالنامه ها وجنتریها مشاهده میکنیم ،که تقریبا در اکثر جنتریها وسالنامه ها بغیر از جمعرات وجمعه ،نامها ی دیگر روزها شرکیه است:

۱- ( Sunday ( سنډي ،از دوکلمه مرکب است که یکی “سن” بمعنای “خورشید” ودیگری “دی “بمعنای روز است که معنای مجموعی ان “روز خورشید “است یعنی برگذاری مراسم روز خورشید ،که همراه با این نام بسیاری از مسلمانان اصطلاح همنوع با انرا به کار میبرند یعنی “اتوار”که این نیز از دوکلمۀ مرکب است که یکی ایت به معنای خورشید ودیگری وار بمعنای روز است ، وعیسویان وهندوها برای این ،این روزها را سندی ویا اتوار می نامند که این روزها،روزها ی رخصتی انها است ودراین روز عبادتها ی مخصوص خود را انجام میدهند به عقیدۀ هندوها خورشید بزرگترین وعظیمترین کارساز دیوتا است وبرای همین درهنگام طلوع وغروب خورشید تعظیم زیادی به ان دارند وحتی دربین هندوها ،یک چنین قوم وقبیله ای است که خودشان را {سورج بنسی} یعنی فرزندان خورشید میدانند وخود را معززترین قوم هندوستان میدانند.

۲- Monday)) منډي ،از دو کلمه مرکب است که یکی مون بمعنای ماه ودیگری دی بمعنای روز است که همنوع ان کلمۀ سوموار که از دوکلمه مرکب است که یکی سوم بمعنای ماه ودیگری وار بمعنای روز است که معنای مجموعی ان یعنی بزرگداشت روزماه است .مندر مشهور هندوها که به مندر سومنات مشهور است ودر منطقۀ کاتهیاوار ایالت گجرات موقعیت دارد ودرانجا قرامطه ها وهندوها به صورت مشترک علیه مسلمانها پلان ودسیسه گذاری می کردند وهمین دلیل بود که سلطان محمود غزنوی ان را از بیخ وبن نابود کرد . دروازۀ انرا را به غزنی اورد وانجا نصب کرد اما بدبختانه ظاهر پادشاه افغانستان انرادوباره به جواهر لال نهرو ،تهفه داد ومعنی سومنات به شکل ماه یعنی خدا ،تیار شده بود ودادی را برای این به بت میگفتند که این بت نیز به شکل ماه را داشت ودربین عبادتخانه ،بدون تکیه گاه اویزان شده بود واین به یک نوع ظریفی از چهار طرف بالا ،پایین وچهار اطراف توسط مغناطیس عیار شده بود که بر اثر کشش متوازن ،این ماه درمیان ،ودر بین هوا ایستاده بود وپندتان ها به هندوها میگفتند که این واقعا خدای شما است برای اینکه بدون تکیه گاه درهوا ایستاده است وبه همین دلیل یکی از اقوام هندو خود را چندر بنسی می نامند وخود را بسیار معزز فکر میکنند.

۳- (Tuesday ) ټیوزډي ،معنای تیوزدی سیاره است مگر دراینجا مراد از ان سیارۀ مریخ است که در زبان انگلیسی انرا مارز میگویند ومعنای تیوزدی روز بزرگداشت مارز میگویند که مطابق با ان درزبان هندی منگوار است که معنای منگل ،سرسبز وشاداب ومطلب ان روز بزرگداشت خدای ابادی وسرسبزی است وانها برای این ان را انتخاب کرده بودند که هندوهای قدیم ویونانیها به این عقیده بودند که مریخ دیوتای شادابی است وبه همین منظور از او برای شادابی ونشاط فصلها وابادیها تمنا مینمودند واین کلمۀ هندوها که میگویند “جنگل مین منگل” همین مراد است

۴- (ویډنس ډي (ونزدی)،مخفف ویدنس “وودن” است که درزبان رومانی به ستارۀ عطارد گفته میشود والفاظ هم معنی با این کلمه در هندی بدهـ است که به سیارۀ عطارد گفته میشود ومطلب هر دو زبان اینست که این روز را روز بزرگداشت عطارد می نامند وانها این نام را برای ان برگزیده اندکه عقیدۀ هندوها وسکندنیها براین بود که اگر عطارد بر هرکس مهربان شود ان شخص صاحب عقل وشعور خواهد شد وبه همین دلیل انها عبادت سیارۀ عطارد را می نمودند.

۵- : تهرس ډي ،درزبان سنسکرت به این کلمه ویروار میگویند که معنای ویروار وتهرس هردو “سیارۀ مشتری است وانها دراین روز به عبادت مشتری مشغول بودند واین روز را روز بزرگداشت مشتری میگویند.

۶-: فرائی ډي ، فراي از فرایګادیوي گرفته شده است که معنای ان همسر خداوند است که مراد از ان ستارۀ زهره بود که در هندی به ان شکروار میگویند که معنای شکر بخشندۀ زیبائی است که مراد از این نیز ستارۀ زهره است که معنای مجموعی ان روز بزرگداشت زهره است .

۷-: سنیچر، درزبان انگلیسي نام این روز سنیچریاسیټر است که معنای ان ستارۀ زحل است که مطلب ازان روزبزرگداشت زحل است .درکشورهای غربی مردم قبل از عیسویت عبادت زحل را مینمودند واکنون نیز دربعضی مناطق بزرگداشت این روز به عمل می اید وهندوها که از مدت زیادی به اینسو این روز را گرامی میدارند .

پس برای مسلمانان لازم است تا در سالنامه ها وجنتریها نامهای اسلامی بنویسند وبه این نامها که از کفار بوده وهمه به شرک که یک عمل ناروا است نزدیک است ننویسند .اسلام برایمان عقل وشهور داده است وما باید از نامهای عربی مانند: السبت ،الاحد،الاثنین ،الثلاثاء،الاربعاء،الخمیس ،الجمعة  را انتخاب نموده وبنویسیم ویا از نامهایی که اورنگزیب عالمگیری رائج نموده است مانند: جمعه ،هفته ،یکشنبه ،دوشنبه،سه شنبه ،چهارشنبه ،پنجشنبه   بنویسیم ویا هم نامهای مناسب دیگری را ایجاد نموده واز ان استفاده نمائیم که از شرک آری وپاک باشند

الله جل جلاله اسلام را برای همیش سربلند وپایدار بدارد. آمین ثم آمین

 ترجمه   حبیب الله هلال

About admin